Korup Kirke
Korup Kirke
Korupvej 40, 5210 Odense NV
Tlf: 65 94 36 63
Fax: 65 94 36 64
E-mail: Korup.sogn@km.dk

Du er her: Korup kirke / Kort Gudstjeneste (uden nadver)

Kort Gudstjeneste (uden nadver)

INDLEDNING

Klokkeringning

Ringningen slutter med 3 x 3 bedeslag

Indgangsspil (Præludium)

 

Indgangsbøn

Bedes af kirkesangeren

1. Salme

 

Hilsen

P: Herren være med jer!
M: Og Herren være med dig

Bøn (Kollekt)

P: Lad os alle bede! 

.....

M: Amen.

ORDET 

Læsning fra 
Det gamle Testamente

P: Denne hellige lektie skriver  .....
Menigheden rejser sig - Teksten læses

2. Salme

 

Læsning fra 
Det nye Testamente

P: Epistelen skriver .....
Menigheden rejser sig - Teksten læses

Trosbekendelsen

Menigheden står op
P: Lad os bekende vor kristne tro!
M: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. 
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

3. Salme

 

Læsning af 
Evangelietekst

P: Dette hellige evangelium skriver evangelisten ...
Menigheden rejser sig og svarer
M: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Teksten læses

Prædiken

 

Lovprisning efter prædikenen

P: Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd,
du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Meddelelser

 

Den apostolske velsignelse

P: Lad os med apostelen tilønske hinanden
Menigheden rejser sig
P: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

4. Salme

 

AFSLUTNING

Bøn

P: Lad os alle bede!
Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader,
fordi du har styrket os med dine livgivende gaver.
Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os,
styrke vor tro, grundfæste vort håb
og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed.
M: Amen.

Velsignelse

Menigheden rejser sig
P: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
M: Amen. Amen. Amen.

5. Salme

 

Udgangsbøn

Bedes af kirkesangeren

Udgangsspil (Postludium)

Menigheden bliver siddende, mens organisten spiller